PRODUKTY
PRODUKTY

Zemědělské travní směsi a květnaté louky

Okrasné travní směsi

Semena a osiva

Cibuloviny a sadba

Betonová imitace dřeva

Betonové výrobky do zahrad

Substráty, mulče, textílie a juta

Hnojiva

Zahradnické nářadí a potřeby

Bakterie pro čištění

Krmivo a chovatelské potřeby

Topivo a grilovací potřeby

Bazény

Zahradní jezírka

Informace
RYHOS s.r.o. - netkatalog.czZahradní nářadí, nástroje, potřeby - netkatalog.cz

Obchodní podmínky

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://shop.ryhos.cz a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím/podnikatelem a kupujícím.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.


KUPNÍ SMLOUVA

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.Veškeré podané objednávky jsou závazné.

2.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí.

3.V případě odlišnosti skutečné ceny dopravy od ceny v elektronické objednávce budete o této skutečnosti informování v potvrzení objednávky.

4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6.Vyplněním závazné objednávky či registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas s obchodními podmínkami a souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

PLATBA, EXPEDIČNÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je zasíláno ČESKOU POŠTOU, zásilkovou společností DPD, transportní společností TOPTRANS a DOPRAVA NA PALETÁCH .

Ve všech případech dopravné a balné hradí příjemce. Některé zboží nelze odeslat současně v jednom balení s jiným zbožím, proto je zasíláno ve více baleních.

JAK JE ZBOŽÍ MOŽNÉ UHRADIT:

• dobírkou – plnou dobírkou v hotovosti je možné hradit při převzetí zboží (faktura-daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem, snažíme se tak přispět k ochraně životního prostředí)

• předem (bankovním převodem na základě zálohové faktury na náš účet, faktura-daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem, snažíme se tak přispět k ochraně životního prostředí)

• nebo v hotovosti při osobním odběru na provozovně

Objednané zboží je nutné pak vyzvednout nejpozději do 30 dnů - při platbě předem, do 10 dnů - při platbě v hotovosti od vyrozumění, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou včetně platné DPH.

Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za balné a dopravné.

Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží do 10 pracovních dnů, v ostatních případech jej obdržíte nejdéle do 30 dnů (dle termínů našich dodavatelů.)

V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, ověřte si to, prosím e-mailem nebo telefonicky.

CENY VÝROBKŮ

Z důvodu změn ceníků jednotlivých výrobců si vyhrazujme právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce změní cenu, přičemž by tato skutečnost byla zapříčiněna nezávisle na vůli prodávajícího – dojde tak k navýšení ceny oproti námi nabízené ceny u zákazníkem vybraného zboží – a z naší strany nestihneme na tuto změnu včas zareagovat (včas nebo vůbec neoznámená změna ceníku výrobcem, ap.). Zákazník bude o změně ceny informován a bude mu nabídnuta cena individuální či odstoupení od kupní smlouvy. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně DPH.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího.

Nejlépe tedy odešlete email (obchod@ryhos.cz) s textem: „V souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku odstupuji tímto od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet.č….., Datum a podpis

Reklamované zboží doručte na provozovnu firmy: ČSO RYHOS, Nový Rychnov 272, 394 04 Nový Rychnov.

Neposílejte zboží na dobírku! Zboží na dobírku nebude od přepravce přebráno!

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu částku za zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Při osobním převzetí Vám nabízíme možnost prohlédnutí a vyzkoušení zboží.

Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí a je zákonně poučen, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1.Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn dle ceníku dopravy a při potvrzení objednávky.

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska). Pokud tomu tak je ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.

Napište pak na náš e-mail z jakých důvodů jste zásilku nepřevzali.

Co nejdříve se s Vámi spojíme.

Pokud jste převzali neporušený balík, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemnou cestou (dopis nebo e-mail) do 24hodin od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci dodávky je vhodné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávajícínení ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanskéhozákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích zuzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodníinspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřadapod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt (www.ryhos.cz/kontakty) na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2016

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.